close
تبلیغات در اینترنت
بازی تحت وب کاملا ایرانی پارساران
loading...

هدیش

رواﯾﺖ داﺳﺘﺎن ﺑﺎزي: ﮐﻮروش ﮐﺒﯿﺮ در ﺟﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن آﺳﯿﺎي ﻣﺮﮐﺰي ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ﻓﺮزﻧﺪ وي در ﻣﺼﺮ ﺑﺮدﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ دﯾﮕﺮش ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎه  ﻣﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ ﮔﺌﻮﻣﺎت از درﺑﺎرﯾﺎن ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدي ﺑﻪ ﺑﺮدﯾﺎ داﺷﺖ او را ﮐﺸﺘﻪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎي او ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮاي ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺷﺎه اﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﺪ.  در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﻋﺪه اي در درﺑﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎري ﮔﺌﻮﻣﺎت ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ وي ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻫﯿﺌﺎﺗﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد  ﮐﻪ در راس آن دارﯾﻮش ﮐﺒﯿﺮ (از ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺨﺎﻣﻨﺶ) و آﺗﻮﺳﺎ دﺧﺘﺮ ﮐﻮروش ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. دارﯾﻮش ﮔﺌﻮﻣﺎت را…

وبسایت تاریخی هدیش جامع ترین وبسایت تاریخ ایران و جهان در ایران


نماینده سایت هدیش  در بلاگفا......http://hadish-tarikhe.blogfa.com/
لطفا به خاطر حفظ تاریخ این وطن بنر سایت رادر وب خود قرار دهید. مارا لینک هم کنید
به دلیل به روز بودن سایت از دیگر صفحات هم دیدن فرمایید
لطفا به وبسایت ما امتیاز دهید 

امیر دی ال 90

برای استفاده از امکانات ویژه سایت ابتدا عضــو شوید

جهت اطلاع ازتـعرفه تبلیغاتیو ارسال مطلب

در سایت با آی دی های زیر در تـماس باشید

alireza.kheirandish77@yahoo.com

کد بنر ما در پست ثابت سایت قرار داده شده است((زیر تصویر بنر))

شاه درفرهنگ هخامنشی

طفا در پایین صفحه به سایت ما امتیاز دهید(ستون سمت چپ)

به دلیل بروز بودن سایت از صفحات دیگر هم دیدن کنید

نماینده سایت هدیش  در بلاگفا......http://hadish-tarikhe.blogfa.com/

لطفا این کد بالا را که مربوط به بنر سایت است در سایت یا وبلاگ خود در قسمت تنظیمات قرار دهید

آخرین ارسال های انجمن

بازی تحت وب کاملا ایرانی پارساران

alireza بازدید : 285 یکشنبه 08 مرداد 1391 نظرات ()

رواﯾﺖ داﺳﺘﺎن ﺑﺎزي:

ﮐﻮروش ﮐﺒﯿﺮ در ﺟﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن آﺳﯿﺎي ﻣﺮﮐﺰي ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ﻓﺮزﻧﺪ وي در ﻣﺼﺮ ﺑﺮدﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ دﯾﮕﺮش ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎه 

ﻣﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ ﮔﺌﻮﻣﺎت از درﺑﺎرﯾﺎن ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدي ﺑﻪ ﺑﺮدﯾﺎ داﺷﺖ او را ﮐﺸﺘﻪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎي او ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮاي ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺷﺎه اﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﺪ. 

در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﻋﺪه اي در درﺑﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎري ﮔﺌﻮﻣﺎت ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ وي ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻫﯿﺌﺎﺗﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد 

ﮐﻪ در راس آن دارﯾﻮش ﮐﺒﯿﺮ (از ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺨﺎﻣﻨﺶ) و آﺗﻮﺳﺎ دﺧﺘﺮ ﮐﻮروش ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. دارﯾﻮش ﮔﺌﻮﻣﺎت را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه و ﺗﺨﺖ 

ﺷﺎﻫﯽ را از وي ﭘﺲ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎ دﭼﺎر آﺷﻮب ﺷﺪه اﻧﺪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﺮﺑﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ 

ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. دارﯾﻮش ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﺮﮐﺸﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و 

اﻗﺘﺪار را ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ.

ﺑﺎزﯾﮑﻦ در ﻧﻘﺶ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﯾﺮان را دارد! ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﻮاﻧﻊ زﯾﺎدي 

وﺟﻮد دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ و ﻟﺸﮕﺮي ﺑﺰرگ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن 

ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻨﺪي ﻫﺎ، ﻋﺮب ﻫﺎ، آﺗﻨﯽ ﻫﺎ، و ﻏﯿﺮه ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن 

ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آن ﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺎزي ﺟﻮاﯾﺰي را ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ 

ﺑﺎزﯾﮑﻦ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ را ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ و ﺗﻼش ﻓﺮاواﻧﯽ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. دوازده 

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﮐﺎخ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﻠﺰوﻣﺎﺗﯽ دارﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎخ آﭘﺎداﻧﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻻزم دارﻧﺪ و ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن اﯾﺮان 

ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﻪ را از آن ﻫﺎ ﺑﺮﺑﺎﯾﺪ. ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮﺑﺎزﺧﺎﻧﻪ داﺧﻞ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻢ ﮔﺎرد ﺟﺎوﯾﺪان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. اﯾﻦ 

ﻧﯿﺮوي ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮه ﻫﻤﻮاره ﺧﻮد را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﺎﻓﻆ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ اﺳﺖ. در اواﺧﺮ ﺑﺎزي ﮔﺮوﻫﯽ از ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ را در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺧﻮد 

ﭘﻨﻬﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ و ﺗﺼﺎﺣﺐ آن ﻫﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. 

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺧﺎص ﺑﺎزي ﭘﺎرﺳﺎران :

 ﺑﺎزي داراي داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن دوره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن دارد (ﺑﺮش داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ﻗﺘﻞ ﺑﺮدﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﮐﻮروش ﮐﺒﯿﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ 

رﺳﯿﺪن دارﯾﻮش ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)

 ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎزي: ﻧﻘﺸﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺸﻪ اﯾﺮان در دوران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﻮروش ﮐﺒﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن 

ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ در ﻣﺮزﻫﺎي اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ. و ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽ 

ﺑﺎﺷﻨﺪ. 

 ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ داراي ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺧﻮد اوﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪرت وي را زﯾﺎد ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻻﯾﻖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ 

ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﻀﻮر در ﻧﺒﺮدﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه را و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻄﺢ او را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﯽ و ﻫﺠﻮﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ 

ﺷﻮد. ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﮐﺎخ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد را ﺗﺎ 20 ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ. 

 ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ داراي ﯾﮏ ارﮔﺒﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. (ﻃﺒﻖ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ دژي در آن ﺑﻨﺎ ﮐﺮده و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺗﺤﺖ 

ﻋﻨﻮان ارﮔﺒﺪ ﻣﺴﻮول دژ آن ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ، ارﮔﺒﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺷﻬﺮ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺎه در ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ) در ﺑﺎزي ﻧﯿﺰ 

ﭘﺲ از ﺑﻨﺎ ﯾﺎ ﻓﺘﺢ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ارﮔﺒﺪ ﺑﺮاي آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ارﮔﺒﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ 

آن ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و ﺳﻄﺢ وي اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﮔﺒﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد در دژ ﺗﺎ 10

ﺳﻄﺢ اول ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ آورد. 

 ﻣﺒﺎرزه و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن اﯾﺮان دوره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮور ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، اﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪاي ﺑﺎزي ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﯾﺮ 

رواﯾﺖ داﺳﺘﺎن ﺑﺎزي:

ﮐﻮروش ﮐﺒﯿﺮ در ﺟﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن آﺳﯿﺎي ﻣﺮﮐﺰي ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ﻓﺮزﻧﺪ وي در ﻣﺼﺮ ﺑﺮدﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ دﯾﮕﺮش ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎه 

ﻣﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ ﮔﺌﻮﻣﺎت از درﺑﺎرﯾﺎن ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدي ﺑﻪ ﺑﺮدﯾﺎ داﺷﺖ او را ﮐﺸﺘﻪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎي او ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮاي ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺷﺎه اﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﺪ. 

در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﻋﺪه اي در درﺑﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎري ﮔﺌﻮﻣﺎت ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ وي ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻫﯿﺌﺎﺗﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد 

ﮐﻪ در راس آن دارﯾﻮش ﮐﺒﯿﺮ (از ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺨﺎﻣﻨﺶ) و آﺗﻮﺳﺎ دﺧﺘﺮ ﮐﻮروش ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. دارﯾﻮش ﮔﺌﻮﻣﺎت را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه و ﺗﺨﺖ 

ﺷﺎﻫﯽ را از وي ﭘﺲ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎ دﭼﺎر آﺷﻮب ﺷﺪه اﻧﺪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﺮﺑﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ 

ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. دارﯾﻮش ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﺮﮐﺸﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و 

اﻗﺘﺪار را ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ.

ﺑﺎزﯾﮑﻦ در ﻧﻘﺶ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﯾﺮان را دارد! ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﻮاﻧﻊ زﯾﺎدي 

وﺟﻮد دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ و ﻟﺸﮕﺮي ﺑﺰرگ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن 

ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻨﺪي ﻫﺎ، ﻋﺮب ﻫﺎ، آﺗﻨﯽ ﻫﺎ، و ﻏﯿﺮه ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن 

ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آن ﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺎزي ﺟﻮاﯾﺰي را ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ 

ﺑﺎزﯾﮑﻦ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ را ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ و ﺗﻼش ﻓﺮاواﻧﯽ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. دوازده 

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﮐﺎخ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﻠﺰوﻣﺎﺗﯽ دارﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎخ آﭘﺎداﻧﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻻزم دارﻧﺪ و ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن اﯾﺮان 

ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﻪ را از آن ﻫﺎ ﺑﺮﺑﺎﯾﺪ. ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮﺑﺎزﺧﺎﻧﻪ داﺧﻞ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻢ ﮔﺎرد ﺟﺎوﯾﺪان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. اﯾﻦ 

ﻧﯿﺮوي ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮه ﻫﻤﻮاره ﺧﻮد را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﺎﻓﻆ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ اﺳﺖ. در اواﺧﺮ ﺑﺎزي ﮔﺮوﻫﯽ از ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ را در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺧﻮد 

ﭘﻨﻬﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ و ﺗﺼﺎﺣﺐ آن ﻫﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. 

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺧﺎص ﺑﺎزي ﭘﺎرﺳﺎران :

 ﺑﺎزي داراي داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن دوره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن دارد (ﺑﺮش داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ﻗﺘﻞ ﺑﺮدﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﮐﻮروش ﮐﺒﯿﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ 

رﺳﯿﺪن دارﯾﻮش ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)

 ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎزي: ﻧﻘﺸﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺸﻪ اﯾﺮان در دوران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﻮروش ﮐﺒﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن 

ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ در ﻣﺮزﻫﺎي اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ. و ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽ 

ﺑﺎﺷﻨﺪ. 

 ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ داراي ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺧﻮد اوﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪرت وي را زﯾﺎد ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻻﯾﻖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ 

ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﻀﻮر در ﻧﺒﺮدﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه را و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻄﺢ او را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﯽ و ﻫﺠﻮﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ 

ﺷﻮد. ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﮐﺎخ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد را ﺗﺎ 20 ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ. 

 ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ داراي ﯾﮏ ارﮔﺒﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. (ﻃﺒﻖ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ دژي در آن ﺑﻨﺎ ﮐﺮده و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺗﺤﺖ 

ﻋﻨﻮان ارﮔﺒﺪ ﻣﺴﻮول دژ آن ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ، ارﮔﺒﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺷﻬﺮ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺎه در ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ) در ﺑﺎزي ﻧﯿﺰ 

ﭘﺲ از ﺑﻨﺎ ﯾﺎ ﻓﺘﺢ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ارﮔﺒﺪ ﺑﺮاي آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ارﮔﺒﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ 

آن ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و ﺳﻄﺢ وي اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﮔﺒﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد در دژ ﺗﺎ 10

ﺳﻄﺢ اول ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ آورد. 

 ﻣﺒﺎرزه و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن اﯾﺮان دوره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮور ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، اﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪاي ﺑﺎزي ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﯾﺮ 

رواﯾﺖ داﺳﺘﺎن ﺑﺎزي:

ﮐﻮروش ﮐﺒﯿﺮ در ﺟﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن آﺳﯿﺎي ﻣﺮﮐﺰي ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ﻓﺮزﻧﺪ وي در ﻣﺼﺮ ﺑﺮدﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ دﯾﮕﺮش ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎه 

ﻣﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ ﮔﺌﻮﻣﺎت از درﺑﺎرﯾﺎن ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدي ﺑﻪ ﺑﺮدﯾﺎ داﺷﺖ او را ﮐﺸﺘﻪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎي او ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮاي ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺷﺎه اﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﺪ. 

در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﻋﺪه اي در درﺑﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎري ﮔﺌﻮﻣﺎت ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ وي ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻫﯿﺌﺎﺗﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد 

ﮐﻪ در راس آن دارﯾﻮش ﮐﺒﯿﺮ (از ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺨﺎﻣﻨﺶ) و آﺗﻮﺳﺎ دﺧﺘﺮ ﮐﻮروش ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. دارﯾﻮش ﮔﺌﻮﻣﺎت را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه و ﺗﺨﺖ 

ﺷﺎﻫﯽ را از وي ﭘﺲ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎ دﭼﺎر آﺷﻮب ﺷﺪه اﻧﺪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﺮﺑﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ 

ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. دارﯾﻮش ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﺮﮐﺸﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و 

اﻗﺘﺪار را ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ.

ﺑﺎزﯾﮑﻦ در ﻧﻘﺶ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﯾﺮان را دارد! ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﻮاﻧﻊ زﯾﺎدي 

وﺟﻮد دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ و ﻟﺸﮕﺮي ﺑﺰرگ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن 

ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻨﺪي ﻫﺎ، ﻋﺮب ﻫﺎ، آﺗﻨﯽ ﻫﺎ، و ﻏﯿﺮه ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن 

ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آن ﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺎزي ﺟﻮاﯾﺰي را ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ 

ﺑﺎزﯾﮑﻦ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ را ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ و ﺗﻼش ﻓﺮاواﻧﯽ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. دوازده 

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﮐﺎخ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﻠﺰوﻣﺎﺗﯽ دارﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎخ آﭘﺎداﻧﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻻزم دارﻧﺪ و ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن اﯾﺮان 

ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﻪ را از آن ﻫﺎ ﺑﺮﺑﺎﯾﺪ. ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮﺑﺎزﺧﺎﻧﻪ داﺧﻞ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻢ ﮔﺎرد ﺟﺎوﯾﺪان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. اﯾﻦ 

ﻧﯿﺮوي ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮه ﻫﻤﻮاره ﺧﻮد را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﺎﻓﻆ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ اﺳﺖ. در اواﺧﺮ ﺑﺎزي ﮔﺮوﻫﯽ از ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ را در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺧﻮد 

ﭘﻨﻬﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ و ﺗﺼﺎﺣﺐ آن ﻫﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. 

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺧﺎص ﺑﺎزي ﭘﺎرﺳﺎران :

 ﺑﺎزي داراي داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن دوره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن دارد (ﺑﺮش داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ﻗﺘﻞ ﺑﺮدﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﮐﻮروش ﮐﺒﯿﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ 

رﺳﯿﺪن دارﯾﻮش ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)

 ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎزي: ﻧﻘﺸﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺸﻪ اﯾﺮان در دوران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﻮروش ﮐﺒﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن 

ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ در ﻣﺮزﻫﺎي اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ. و ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽ 

ﺑﺎﺷﻨﺪ. 

 ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ داراي ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺧﻮد اوﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪرت وي را زﯾﺎد ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻻﯾﻖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ 

ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﻀﻮر در ﻧﺒﺮدﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه را و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻄﺢ او را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﯽ و ﻫﺠﻮﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ 

ﺷﻮد. ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﮐﺎخ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد را ﺗﺎ 20 ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ. 

 ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ داراي ﯾﮏ ارﮔﺒﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. (ﻃﺒﻖ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ دژي در آن ﺑﻨﺎ ﮐﺮده و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺗﺤﺖ 

ﻋﻨﻮان ارﮔﺒﺪ ﻣﺴﻮول دژ آن ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ، ارﮔﺒﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺷﻬﺮ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺎه در ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ) در ﺑﺎزي ﻧﯿﺰ 

ﭘﺲ از ﺑﻨﺎ ﯾﺎ ﻓﺘﺢ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ارﮔﺒﺪ ﺑﺮاي آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ارﮔﺒﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ 

آن ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و ﺳﻄﺢ وي اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﮔﺒﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد در دژ ﺗﺎ 10

ﺳﻄﺢ اول ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ آورد. 

 ﻣﺒﺎرزه و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن اﯾﺮان دوره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮور ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، اﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪاي ﺑﺎزي ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزي ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮاي آن ﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ

o ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن: ﺳﮑﺎﻫﺎ، اﺳﭙﺎرت ﻫﺎ، اﺗﻨﯽ ﻫﺎ، ﻋﺮب ﻫﺎ، ﻫﻨﺪي ﻫﺎ، ﺳﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﺼﺮي ﻫﺎ

o ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻘﻂ از ﻧﮋاد ﭘﺎرس ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ

o ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎي ﺧﺎص در ﻏﺎرت ﯾﺎ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن

 ﺳﮑﺎﻫﺎ: (ﻗﻮﻣﯽ ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻦ و ﻣﻬﺎﺟﻢ ﮐﻪ ﻣﺪام ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.) ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ از ﺷﺮوع ﺑﺎزي (ﺣﺪود 1

ﻫﻔﺘﻪ) ﺳﮑﺎﻫﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدن. اﯾﻦ 

ﺣﻤﻼت ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوﻫﺎي آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ 

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 اﻋﺮاب: (ﮐﻮروش و دارﯾﻮش در ﻧﺒﺮدﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺘﺮﺳﻮارﻫﺎي ﻋﺮب واﻫﻤﻪ در دل 

ﻧﯿﺮوﻫﺎي دﺷﻤﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﭘﯿﺮوز ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ. زﯾﺮا اﻏﻠﺐ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ!) 

ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوي ﺷﺘﺮ ﺳﻮار ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻏﺎرت اﻋﺮاب ﺷﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ 

آورﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺷﺘﺮ ﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ.

 ﻫﻨﺪوﻫﺎ: (در ﺗﻌﺪادي از ﻧﺒﺮدﻫﺎي ﺷﺎﻫﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ از ﭘﯿﻞ ﺳﻮاران ﻫﻨﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ) 

ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوي ﭘﯿﻞ (ﻓﯿﻞ) ﺳﻮار ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻏﺎرت ﻫﻨﺪوﻫﺎ ﭘﯿﻞ

ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ آﻣﻮزش ﭘﯿﻞ ﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ. ﻓﯿﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺒﺎر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و 

ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﯿﻞ ﺳﻮار از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. 

 آﺗﻨﯽ ﻫﺎ: (آﺗﻨﯽ ﻫﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺳﻘﺮاط، اﻓﻼﻃﻮن و ارﺳﻄﻮ از 

ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮋاد ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺒﺎرز، اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻮم ﺑﻮد) در ﺑﺎزي ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ آﺗﻨﯽ 

ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺪﺳﺖ آورد اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ 

ﻗﺪرت ﺳﺮﺑﺎزان را در ﻧﺒﺮدﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ. 

 راز ﺳﺎﺧﺖ زره ﻫﺎي ﻓﻮﻻدﯾﻦ ﺳﺒﮏ : اﻓﺰاﯾﺶ 10% ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎ 

 راز ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻼح ﻫﺎي ﻫﺎي ﻓﻮﻻدﯾﻦ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ : اﻓﺰاﯾﺶ 10% ﻗﺪرت ﺣﻤﻠﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ 

 راز ﺳﺎﺧﺖ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﭼﺸﻤﯽ : اﻓﺰاﯾﺶ 10% ﻗﺪرت دﯾﺪﺑﺎن ﻫﺎ 

 راز ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻫﺎي 2x ﭼﺸﻤﯽ : دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت دﯾﺪﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي دﯾﺪﺑﺎن ﻫﺎ 

 راز ﺳﺎﺧﺖ ﻧﯿﺰه ﻫﺎي ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮاي ﺳﻮاره ﻧﻈﺎم : اﻓﺰاﯾﺶ 15% ﻗﺪرت ﺣﻤﻠﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺳﻮاره ﺳﻨﮕﯿﻦ

 راز ﻗﺪرت ارﮔﺒﺪ : اﻓﺰاﯾﺶ 1 ﺳﻄﺢ ﺑﺮاي ارﮔﺒﺪ در ﺷﻬﺮي ﮐﻪ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ در آن ﻓﻌﺎل ﺷﻮد

 راز ﻗﺪرت : اﻓﺰاﯾﺶ 1 ﺳﻄﺢ ﺑﺮاي ﺷﺎه

 راز ﻗﺪرت ﺑﺰرﮔﺎن : اﻓﺰاﯾﺶ 2 ﺳﻄﺢ ﺑﺮاي ﺷﺎه و 1 ﺳﻄﺢ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ارﮔﺒﺪ ﻫﺎ

 راز ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﯿﺮوﻫﺎ : ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺮﺑﺎزان (ﻣﺼﺮف ﮔﻨﺪم ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه 10% ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ)

 راز ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﺐ ﻫﺎ : ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻮاره ﻫﺎ (ﻣﺼﺮف ﮔﻨﺪم ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه20% ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ)

 راز ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﻨﮓ اﻓﺰارﻫﺎ : ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺟﻨﮓ اﻓﺰارﻫﺎ (ﻣﺼﺮف ﮔﻨﺪم ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه 30% ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ)

 ﻣﺼﺮي ﻫﺎ: (ﻣﺼﺮي ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻃﻠﺴﻢ و ﺟﺎدو ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده اﻧﺪ، ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺗﺠﺎرت 

و ﮐﺸﻮرزي ﺑﻮدﻧﺪ) در ﺑﺎزي ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮي ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻃﻠﺴﻢ ﺑﺪﺳﺖ آورد اﯾﻦ ﻃﻠﺴﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ 

اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وري ﻣﺰارع و داﻣﺪاري ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻦ را در ﮐﺴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ. 

ﺑﺮﺧﯽ ﻃﻠﺴﻢ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. 

 ﮐﺴﺐ 4k ﮔﻮﺷﺖ : درﯾﺎﻓﺖ 4000 واﺣﺪ ﮔﻮﺷﺖ در ﺷﻬﺮي ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻃﻠﺴﻢ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد. 

 ﮐﺴﺐ 4k ﮔﻨﺪم : درﯾﺎﻓﺖ 4000 واﺣﺪ ﮔﻨﺪم در ﺷﻬﺮي ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻃﻠﺴﻢ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد. 

 ﮐﺴﺐ 3k ﻣﻨﺎﺑﻊ : درﯾﺎﻓﺖ 3000 واﺣﺪ از ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ در ﺷﻬﺮي ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻃﻠﺴﻢ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد. 

ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزي ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮاي آن ﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ

o ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن: ﺳﮑﺎﻫﺎ، اﺳﭙﺎرت ﻫﺎ، اﺗﻨﯽ ﻫﺎ، ﻋﺮب ﻫﺎ، ﻫﻨﺪي ﻫﺎ، ﺳﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﺼﺮي ﻫﺎ

o ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻘﻂ از ﻧﮋاد ﭘﺎرس ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ

o ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎي ﺧﺎص در ﻏﺎرت ﯾﺎ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن

 ﺳﮑﺎﻫﺎ: (ﻗﻮﻣﯽ ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻦ و ﻣﻬﺎﺟﻢ ﮐﻪ ﻣﺪام ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.) ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ از ﺷﺮوع ﺑﺎزي (ﺣﺪود 1

ﻫﻔﺘﻪ) ﺳﮑﺎﻫﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدن. اﯾﻦ 

ﺣﻤﻼت ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوﻫﺎي آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ 

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 اﻋﺮاب: (ﮐﻮروش و دارﯾﻮش در ﻧﺒﺮدﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺘﺮﺳﻮارﻫﺎي ﻋﺮب واﻫﻤﻪ در دل 

ﻧﯿﺮوﻫﺎي دﺷﻤﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﭘﯿﺮوز ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ. زﯾﺮا اﻏﻠﺐ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ!) 

ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوي ﺷﺘﺮ ﺳﻮار ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻏﺎرت اﻋﺮاب ﺷﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ 

آورﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺷﺘﺮ ﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ.

 ﻫﻨﺪوﻫﺎ: (در ﺗﻌﺪادي از ﻧﺒﺮدﻫﺎي ﺷﺎﻫﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ از ﭘﯿﻞ ﺳﻮاران ﻫﻨﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ) 

ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوي ﭘﯿﻞ (ﻓﯿﻞ) ﺳﻮار ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻏﺎرت ﻫﻨﺪوﻫﺎ ﭘﯿﻞ

ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ آﻣﻮزش ﭘﯿﻞ ﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ. ﻓﯿﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺒﺎر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و 

ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﯿﻞ ﺳﻮار از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. 

 آﺗﻨﯽ ﻫﺎ: (آﺗﻨﯽ ﻫﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺳﻘﺮاط، اﻓﻼﻃﻮن و ارﺳﻄﻮ از 

ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮋاد ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺒﺎرز، اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻮم ﺑﻮد) در ﺑﺎزي ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ آﺗﻨﯽ 

ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺪﺳﺖ آورد اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ 

ﻗﺪرت ﺳﺮﺑﺎزان را در ﻧﺒﺮدﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ. 

 راز ﺳﺎﺧﺖ زره ﻫﺎي ﻓﻮﻻدﯾﻦ ﺳﺒﮏ : اﻓﺰاﯾﺶ 10% ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎ 

 راز ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻼح ﻫﺎي ﻫﺎي ﻓﻮﻻدﯾﻦ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ : اﻓﺰاﯾﺶ 10% ﻗﺪرت ﺣﻤﻠﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ 

 راز ﺳﺎﺧﺖ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﭼﺸﻤﯽ : اﻓﺰاﯾﺶ 10% ﻗﺪرت دﯾﺪﺑﺎن ﻫﺎ 

 راز ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻫﺎي 2x ﭼﺸﻤﯽ : دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت دﯾﺪﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي دﯾﺪﺑﺎن ﻫﺎ 

 راز ﺳﺎﺧﺖ ﻧﯿﺰه ﻫﺎي ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮاي ﺳﻮاره ﻧﻈﺎم : اﻓﺰاﯾﺶ 15% ﻗﺪرت ﺣﻤﻠﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺳﻮاره ﺳﻨﮕﯿﻦ

 راز ﻗﺪرت ارﮔﺒﺪ : اﻓﺰاﯾﺶ 1 ﺳﻄﺢ ﺑﺮاي ارﮔﺒﺪ در ﺷﻬﺮي ﮐﻪ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ در آن ﻓﻌﺎل ﺷﻮد

 راز ﻗﺪرت : اﻓﺰاﯾﺶ 1 ﺳﻄﺢ ﺑﺮاي ﺷﺎه

 راز ﻗﺪرت ﺑﺰرﮔﺎن : اﻓﺰاﯾﺶ 2 ﺳﻄﺢ ﺑﺮاي ﺷﺎه و 1 ﺳﻄﺢ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ارﮔﺒﺪ ﻫﺎ

 راز ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﯿﺮوﻫﺎ : ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺮﺑﺎزان (ﻣﺼﺮف ﮔﻨﺪم ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه 10% ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ)

 راز ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﺐ ﻫﺎ : ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻮاره ﻫﺎ (ﻣﺼﺮف ﮔﻨﺪم ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه20% ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ)

 راز ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﻨﮓ اﻓﺰارﻫﺎ : ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺟﻨﮓ اﻓﺰارﻫﺎ (ﻣﺼﺮف ﮔﻨﺪم ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه 30% ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ)

 ﻣﺼﺮي ﻫﺎ: (ﻣﺼﺮي ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻃﻠﺴﻢ و ﺟﺎدو ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده اﻧﺪ، ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺗﺠﺎرت 

و ﮐﺸﻮرزي ﺑﻮدﻧﺪ) در ﺑﺎزي ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮي ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻃﻠﺴﻢ ﺑﺪﺳﺖ آورد اﯾﻦ ﻃﻠﺴﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ 

اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وري ﻣﺰارع و داﻣﺪاري ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻦ را در ﮐﺴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ. 

ﺑﺮﺧﯽ ﻃﻠﺴﻢ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. 

 ﮐﺴﺐ 4k ﮔﻮﺷﺖ : درﯾﺎﻓﺖ 4000 واﺣﺪ ﮔﻮﺷﺖ در ﺷﻬﺮي ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻃﻠﺴﻢ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد. 

 ﮐﺴﺐ 4k ﮔﻨﺪم : درﯾﺎﻓﺖ 4000 واﺣﺪ ﮔﻨﺪم در ﺷﻬﺮي ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻃﻠﺴﻢ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد. 

 ﮐﺴﺐ 3k ﻣﻨﺎﺑﻊ : درﯾﺎﻓﺖ 3000 واﺣﺪ از ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ در ﺷﻬﺮي ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻃﻠﺴﻢ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد. 

ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزي ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮاي آن ﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ

o ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن: ﺳﮑﺎﻫﺎ، اﺳﭙﺎرت ﻫﺎ، اﺗﻨﯽ ﻫﺎ، ﻋﺮب ﻫﺎ، ﻫﻨﺪي ﻫﺎ، ﺳﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﺼﺮي ﻫﺎ

o ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻘﻂ از ﻧﮋاد ﭘﺎرس ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ

o ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎي ﺧﺎص در ﻏﺎرت ﯾﺎ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن

 ﺳﮑﺎﻫﺎ: (ﻗﻮﻣﯽ ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻦ و ﻣﻬﺎﺟﻢ ﮐﻪ ﻣﺪام ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.) ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ از ﺷﺮوع ﺑﺎزي (ﺣﺪود 1

ﻫﻔﺘﻪ) ﺳﮑﺎﻫﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدن. اﯾﻦ 

ﺣﻤﻼت ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوﻫﺎي آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ 

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 اﻋﺮاب: (ﮐﻮروش و دارﯾﻮش در ﻧﺒﺮدﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺘﺮﺳﻮارﻫﺎي ﻋﺮب واﻫﻤﻪ در دل 

ﻧﯿﺮوﻫﺎي دﺷﻤﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﭘﯿﺮوز ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ. زﯾﺮا اﻏﻠﺐ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ!) 

ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوي ﺷﺘﺮ ﺳﻮار ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻏﺎرت اﻋﺮاب ﺷﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ 

آورﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺷﺘﺮ ﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ.

 ﻫﻨﺪوﻫﺎ: (در ﺗﻌﺪادي از ﻧﺒﺮدﻫﺎي ﺷﺎﻫﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ از ﭘﯿﻞ ﺳﻮاران ﻫﻨﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ) 

ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوي ﭘﯿﻞ (ﻓﯿﻞ) ﺳﻮار ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻏﺎرت ﻫﻨﺪوﻫﺎ ﭘﯿﻞ

ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ آﻣﻮزش ﭘﯿﻞ ﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ. ﻓﯿﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺒﺎر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و 

ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﯿﻞ ﺳﻮار از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. 

 آﺗﻨﯽ ﻫﺎ: (آﺗﻨﯽ ﻫﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺳﻘﺮاط، اﻓﻼﻃﻮن و ارﺳﻄﻮ از 

ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮋاد ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺒﺎرز، اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻮم ﺑﻮد) در ﺑﺎزي ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ آﺗﻨﯽ 

ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺪﺳﺖ آورد اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ 

ﻗﺪرت ﺳﺮﺑﺎزان را در ﻧﺒﺮدﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ. 

 راز ﺳﺎﺧﺖ زره ﻫﺎي ﻓﻮﻻدﯾﻦ ﺳﺒﮏ : اﻓﺰاﯾﺶ 10% ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎ 

 راز ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻼح ﻫﺎي ﻫﺎي ﻓﻮﻻدﯾﻦ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ : اﻓﺰاﯾﺶ 10% ﻗﺪرت ﺣﻤﻠﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ 

 راز ﺳﺎﺧﺖ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﭼﺸﻤﯽ : اﻓﺰاﯾﺶ 10% ﻗﺪرت دﯾﺪﺑﺎن ﻫﺎ 

 راز ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻫﺎي 2x ﭼﺸﻤﯽ : دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت دﯾﺪﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي دﯾﺪﺑﺎن ﻫﺎ 

 راز ﺳﺎﺧﺖ ﻧﯿﺰه ﻫﺎي ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮاي ﺳﻮاره ﻧﻈﺎم : اﻓﺰاﯾﺶ 15% ﻗﺪرت ﺣﻤﻠﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺳﻮاره ﺳﻨﮕﯿﻦ

 راز ﻗﺪرت ارﮔﺒﺪ : اﻓﺰاﯾﺶ 1 ﺳﻄﺢ ﺑﺮاي ارﮔﺒﺪ در ﺷﻬﺮي ﮐﻪ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ در آن ﻓﻌﺎل ﺷﻮد

 راز ﻗﺪرت : اﻓﺰاﯾﺶ 1 ﺳﻄﺢ ﺑﺮاي ﺷﺎه

 راز ﻗﺪرت ﺑﺰرﮔﺎن : اﻓﺰاﯾﺶ 2 ﺳﻄﺢ ﺑﺮاي ﺷﺎه و 1 ﺳﻄﺢ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ارﮔﺒﺪ ﻫﺎ

 راز ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﯿﺮوﻫﺎ : ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺮﺑﺎزان (ﻣﺼﺮف ﮔﻨﺪم ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه 10% ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ)

 راز ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﺐ ﻫﺎ : ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻮاره ﻫﺎ (ﻣﺼﺮف ﮔﻨﺪم ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه20% ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ)

 راز ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﻨﮓ اﻓﺰارﻫﺎ : ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺟﻨﮓ اﻓﺰارﻫﺎ (ﻣﺼﺮف ﮔﻨﺪم ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه 30% ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ)

 ﻣﺼﺮي ﻫﺎ: (ﻣﺼﺮي ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻃﻠﺴﻢ و ﺟﺎدو ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده اﻧﺪ، ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺗﺠﺎرت 

و ﮐﺸﻮرزي ﺑﻮدﻧﺪ) در ﺑﺎزي ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮي ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻃﻠﺴﻢ ﺑﺪﺳﺖ آورد اﯾﻦ ﻃﻠﺴﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ 

اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وري ﻣﺰارع و داﻣﺪاري ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻦ را در ﮐﺴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ. 

ﺑﺮﺧﯽ ﻃﻠﺴﻢ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. 

 ﮐﺴﺐ 4k ﮔﻮﺷﺖ : درﯾﺎﻓﺖ 4000 واﺣﺪ ﮔﻮﺷﺖ در ﺷﻬﺮي ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻃﻠﺴﻢ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد. 

 ﮐﺴﺐ 4k ﮔﻨﺪم : درﯾﺎﻓﺖ 4000 واﺣﺪ ﮔﻨﺪم در ﺷﻬﺮي ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻃﻠﺴﻢ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد. 

 ﮐﺴﺐ 3k ﻣﻨﺎﺑﻊ : درﯾﺎﻓﺖ 3000 واﺣﺪ از ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ در ﺷﻬﺮي ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻃﻠﺴﻢ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد.  ﮐﺴﺐ 20k ﮔﻮﺷﺖ : درﯾﺎﻓﺖ 20000 واﺣﺪ ﮔﻮﺷﺖ در ﺷﻬﺮي ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻃﻠﺴﻢ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد. 

 ﮐﺴﺐ 20k ﮔﻨﺪم : درﯾﺎﻓﺖ 20000 واﺣﺪ ﮔﻨﺪم در ﺷﻬﺮي ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻃﻠﺴﻢ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد. 

 ﮐﺴﺐ 20k ﻣﻨﺎﺑﻊ : درﯾﺎﻓﺖ 20000 واﺣﺪ از ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ در ﺷﻬﺮي ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻃﻠﺴﻢ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد. 

 اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﯽ دﯾﻮار : اﻓﺰاﯾﺶ 20% ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺮاي دﯾﻮار در ﺑﺮاﺑﺮ دژﮐﻮب

 اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺮج: اﻓﺰاﯾﺶ 20% ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺮج در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت

 ﻃﻠﺴﻢ ﮐﻮﭼﮏ - ﺑﺎروري ﻣﺰارع: اﻓﺰاﯾﺶ 10% ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم در ﻣﺰارع در ﺷﻬﺮي ﮐﻪ ﻃﻠﺴﻢ در آن ﻓﻌﺎل ﺷﺪه

 ﻃﻠﺴﻢ ﺑﺰرگ - ﺑﺎروري ﻣﺰارع: اﻓﺰاﯾﺶ 25% ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم در ﻣﺰارع در ﺷﻬﺮي ﮐﻪ ﻃﻠﺴﻢ در آن ﻓﻌﺎل ﺷﺪه

 ﻃﻠﺴﻢ ﺟﺎدوﮔﺮان ﺑﺰرگ: اﻓﺰاﯾﺶ 50% ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم در ﻣﺰارع در ﺷﻬﺮي ﮐﻪ ﻃﻠﺴﻢ در آن ﻓﻌﺎل ﺷﺪه

 ﻃﻠﺴﻢ اژدﻫﺎ - ﺑﺎروري ﻣﺰارع: اﻓﺰاﯾﺶ 75% ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم در ﻣﺰارع در ﺷﻬﺮي ﮐﻪ ﻃﻠﺴﻢ در آن ﻓﻌﺎل ﺷﺪه

 اﺳﭙﺎرت ﻫﺎ: (ﻧﮋادي ﺟﻨﮕﺠﻮ و داراي ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ) در اﺑﺘﺪاي ﺑﺎزي ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزي ﻣﺸﻐﻮل 

ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎزي ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ 

ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ و ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﻫﺎ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺟﺎﯾﺰه آن را از 

آن ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ.

 ﺳﯿﺖ ﻫﺎ: (در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه آن ﻫﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﺗﻮﻣﯽ رﯾﺲ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﺪﺳﺖ 

ﮐﻮروش ﮐﺒﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻠﮑﻪ ﻧﯿﺰ در راس ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺮدار ﺟﻨﮕﯽ ﻧﺒﺮد ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺑﺎ 

اﯾﺮان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ) 

 ﺑﺮﺧﯽ آﺑﺎده ﻫﺎ داراي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در آﻧﻬﺎ ﺷﻬﺮي ﺑﻨﺎ ﺷﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ 

ﺷﺪه از آن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺗﻮﻟﯿﺪات آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه درﺻﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 

 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻘﺸﻪ واﺣﻪ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺴﮑﻮن ﺑﻮده و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در آن ﻫﺎ ﺷﻬﺮي ﺑﻨﺎ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﻏﺎرت آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺪﺳﺖ 

آورد. اﯾﻦ واﺣﻪ ﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﻮد اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. 

 ﺑﺮاي ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادن ﻗﺪرت ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﻧﻘﺸﻪ، ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻤﻌﯿﺘﺸﺎن داراي ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 

 در اﯾﻦ ﺑﺎزي ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي آﺑﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮاي ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺗﺎﺟﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از 

ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي آﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر آب ﺑﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ. 

 ﮐﺴﺐ 20k ﮔﻮﺷﺖ : درﯾﺎﻓﺖ 20000 واﺣﺪ ﮔﻮﺷﺖ در ﺷﻬﺮي ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻃﻠﺴﻢ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد. 

 ﮐﺴﺐ 20k ﮔﻨﺪم : درﯾﺎﻓﺖ 20000 واﺣﺪ ﮔﻨﺪم در ﺷﻬﺮي ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻃﻠﺴﻢ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد. 

 ﮐﺴﺐ 20k ﻣﻨﺎﺑﻊ : درﯾﺎﻓﺖ 20000 واﺣﺪ از ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ در ﺷﻬﺮي ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻃﻠﺴﻢ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد. 

 اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﯽ دﯾﻮار : اﻓﺰاﯾﺶ 20% ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺮاي دﯾﻮار در ﺑﺮاﺑﺮ دژﮐﻮب

 اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺮج: اﻓﺰاﯾﺶ 20% ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺮج در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت

 ﻃﻠﺴﻢ ﮐﻮﭼﮏ - ﺑﺎروري ﻣﺰارع: اﻓﺰاﯾﺶ 10% ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم در ﻣﺰارع در ﺷﻬﺮي ﮐﻪ ﻃﻠﺴﻢ در آن ﻓﻌﺎل ﺷﺪه

 ﻃﻠﺴﻢ ﺑﺰرگ - ﺑﺎروري ﻣﺰارع: اﻓﺰاﯾﺶ 25% ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم در ﻣﺰارع در ﺷﻬﺮي ﮐﻪ ﻃﻠﺴﻢ در آن ﻓﻌﺎل ﺷﺪه

 ﻃﻠﺴﻢ ﺟﺎدوﮔﺮان ﺑﺰرگ: اﻓﺰاﯾﺶ 50% ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم در ﻣﺰارع در ﺷﻬﺮي ﮐﻪ ﻃﻠﺴﻢ در آن ﻓﻌﺎل ﺷﺪه

 ﻃﻠﺴﻢ اژدﻫﺎ - ﺑﺎروري ﻣﺰارع: اﻓﺰاﯾﺶ 75% ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم در ﻣﺰارع در ﺷﻬﺮي ﮐﻪ ﻃﻠﺴﻢ در آن ﻓﻌﺎل ﺷﺪه

 اﺳﭙﺎرت ﻫﺎ: (ﻧﮋادي ﺟﻨﮕﺠﻮ و داراي ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ) در اﺑﺘﺪاي ﺑﺎزي ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزي ﻣﺸﻐﻮل 

ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎزي ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ 

ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ و ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﻫﺎ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺟﺎﯾﺰه آن را از 

آن ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ.

 ﺳﯿﺖ ﻫﺎ: (در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه آن ﻫﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﺗﻮﻣﯽ رﯾﺲ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﺪﺳﺖ 

ﮐﻮروش ﮐﺒﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻠﮑﻪ ﻧﯿﺰ در راس ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺮدار ﺟﻨﮕﯽ ﻧﺒﺮد ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺑﺎ 

اﯾﺮان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ) 

 ﺑﺮﺧﯽ آﺑﺎده ﻫﺎ داراي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در آﻧﻬﺎ ﺷﻬﺮي ﺑﻨﺎ ﺷﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ 

ﺷﺪه از آن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺗﻮﻟﯿﺪات آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه درﺻﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 

 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻘﺸﻪ واﺣﻪ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺴﮑﻮن ﺑﻮده و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در آن ﻫﺎ ﺷﻬﺮي ﺑﻨﺎ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﻏﺎرت آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺪﺳﺖ 

آورد. اﯾﻦ واﺣﻪ ﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﻮد اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. 

 ﺑﺮاي ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادن ﻗﺪرت ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﻧﻘﺸﻪ، ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻤﻌﯿﺘﺸﺎن داراي ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 

 در اﯾﻦ ﺑﺎزي ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي آﺑﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮاي ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺗﺎﺟﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از 

ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي آﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر آب ﺑﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ. 

 ﮐﺴﺐ 20k ﮔﻮﺷﺖ : درﯾﺎﻓﺖ 20000 واﺣﺪ ﮔﻮﺷﺖ در ﺷﻬﺮي ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻃﻠﺴﻢ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد. 

 ﮐﺴﺐ 20k ﮔﻨﺪم : درﯾﺎﻓﺖ 20000 واﺣﺪ ﮔﻨﺪم در ﺷﻬﺮي ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻃﻠﺴﻢ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد. 

 ﮐﺴﺐ 20k ﻣﻨﺎﺑﻊ : درﯾﺎﻓﺖ 20000 واﺣﺪ از ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ در ﺷﻬﺮي ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻃﻠﺴﻢ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد. 

 اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﯽ دﯾﻮار : اﻓﺰاﯾﺶ 20% ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺮاي دﯾﻮار در ﺑﺮاﺑﺮ دژﮐﻮب

 اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺮج: اﻓﺰاﯾﺶ 20% ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺮج در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت

 ﻃﻠﺴﻢ ﮐﻮﭼﮏ - ﺑﺎروري ﻣﺰارع: اﻓﺰاﯾﺶ 10% ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم در ﻣﺰارع در ﺷﻬﺮي ﮐﻪ ﻃﻠﺴﻢ در آن ﻓﻌﺎل ﺷﺪه

 ﻃﻠﺴﻢ ﺑﺰرگ - ﺑﺎروري ﻣﺰارع: اﻓﺰاﯾﺶ 25% ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم در ﻣﺰارع در ﺷﻬﺮي ﮐﻪ ﻃﻠﺴﻢ در آن ﻓﻌﺎل ﺷﺪه

 ﻃﻠﺴﻢ ﺟﺎدوﮔﺮان ﺑﺰرگ: اﻓﺰاﯾﺶ 50% ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم در ﻣﺰارع در ﺷﻬﺮي ﮐﻪ ﻃﻠﺴﻢ در آن ﻓﻌﺎل ﺷﺪه

 ﻃﻠﺴﻢ اژدﻫﺎ - ﺑﺎروري ﻣﺰارع: اﻓﺰاﯾﺶ 75% ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم در ﻣﺰارع در ﺷﻬﺮي ﮐﻪ ﻃﻠﺴﻢ در آن ﻓﻌﺎل ﺷﺪه

 اﺳﭙﺎرت ﻫﺎ: (ﻧﮋادي ﺟﻨﮕﺠﻮ و داراي ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ) در اﺑﺘﺪاي ﺑﺎزي ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزي ﻣﺸﻐﻮل 

ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎزي ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ 

ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ و ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﻫﺎ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺟﺎﯾﺰه آن را از 

آن ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ.

 ﺳﯿﺖ ﻫﺎ: (در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه آن ﻫﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﺗﻮﻣﯽ رﯾﺲ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﺪﺳﺖ 

ﮐﻮروش ﮐﺒﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻠﮑﻪ ﻧﯿﺰ در راس ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺮدار ﺟﻨﮕﯽ ﻧﺒﺮد ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺑﺎ 

اﯾﺮان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ) 

 ﺑﺮﺧﯽ آﺑﺎده ﻫﺎ داراي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در آﻧﻬﺎ ﺷﻬﺮي ﺑﻨﺎ ﺷﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ 

ﺷﺪه از آن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺗﻮﻟﯿﺪات آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه درﺻﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 

 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻘﺸﻪ واﺣﻪ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺴﮑﻮن ﺑﻮده و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در آن ﻫﺎ ﺷﻬﺮي ﺑﻨﺎ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﻏﺎرت آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺪﺳﺖ 

آورد. اﯾﻦ واﺣﻪ ﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﻮد اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. 

 ﺑﺮاي ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادن ﻗﺪرت ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﻧﻘﺸﻪ، ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻤﻌﯿﺘﺸﺎن داراي ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 

 در اﯾﻦ ﺑﺎزي ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي آﺑﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮاي ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺗﺎﺟﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از 

ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي آﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر آب ﺑﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.  اﻣﮑﺎن ﮐﺴﺐ ﺟﻮاﯾﺰ ﻧﻘﺪي و ﻏﯿﺮﻧﻘﺪي ﺑﺮاي ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ ﻫﺮ دوره از ﺑﺎزي 

 ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ داراي ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑﺮي وﯾﮋه ﺧﻮد ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن در دﻧﯿﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻓﺘﺨﺎراﺗﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ﺑﺮاي وي 

ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﭘﺲ ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑﺮي ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺠﺰا از ﭘﻨﻞ ﻫﺮ دﻧﯿﺎي ﺑﺎزي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 

 ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺻﺒﺢ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﺪال ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. 

 اﺳﻼت ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺟﺒﺎري ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ اﺳﻼت ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻌﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﺴﺎزد. 

 در اﯾﻦ ﺑﺎزي ﮐﻤﺎﻧﺪار ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺎﻻي ﺑﺮج و دﯾﻮار ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه و ﮐﺎراﻣﺪي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در دﻓﺎع از ﺷﻬﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 

 ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ آواﺗﺎر ﺑﺮاي ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﺮاي اﺗﺤﺎد ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و آن را در ﺳﺎﯾﺖ آﭘﻠﻮد 

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 

 ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ، ﻫﺮ ﺷﻬﺮ داراي ﺳﺮدري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﺎﺻﯽ را در آن ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮد.

*ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ(ﻫﺎي) اﺻﻠﯽ داﺳﺘﺎن:

1. ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه (ﺷﺎه): ﺑﺎزﯾﮑﻦ در ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه (ﺷﺎه) ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارﯾﻮش ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮده 

و ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﺒﺮدﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ﮐﺴﺐ ﻣﯽ 

ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب، ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ رود. ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ﻗﺪرت وي ﻧﯿﺰ دو ﺑﺮاﺑﺮ 

ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﮐﺎخ (ﻓﻘﻂ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ) ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد را ﺗﺎ 20

ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

2. ارﮔﺒﺪ: ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ داراي ﯾﮏ ارﮔﺒﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. (ﻃﺒﻖ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ دژي در 

آن ﺑﻨﺎ ﮐﺮده و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ارﮔﺒﺪ ﻣﺴﻮول دژ آن ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ، ارﮔﺒﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺷﻬﺮ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و 

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺎه در ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ) در ﺑﺎزي ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺑﻨﺎ ﯾﺎ ﻓﺘﺢ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ارﮔﺒﺪ 

ﺑﺮاي آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ارﮔﺒﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺴﺐ 

ﮐﺮده و ﺳﻄﺢ وي اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﮔﺒﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد در دژ ﺗﺎ 10 ﺳﻄﺢ 

اول ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ آورد.

3. ﺳﺮدار: ﺑﺮاي ﻓﺘﺢ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮدار در ﺣﻤﻼت ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺮدار، ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ 

از ﻓﺘﺢ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارﮔﺒﺪ در آن ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﺮدار ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺷﯿﻮا و ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﺜﺎل زدﻧﯽ دارد 

و ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﻓﺎداري ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮ دﺷﻤﻦ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻤﺎ 

ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺷﻬﺮ را ﻓﺘﺢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد. 

4. ﻣﻬﺎﺟﺮ: ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﺮاي ﺑﻨﺎي ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻘﺪاري ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺑﻪ 

ﻣﮑﺎﻧﯽ در ﻧﻘﺸﻪ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪي را ﺑﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﯽ و 

ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارﻧﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﻧﺒﺮدﻫﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ در ﭘﺎدﮔﺎن 

اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و زﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮي ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. (ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎ)

 اﻣﮑﺎن ﮐﺴﺐ ﺟﻮاﯾﺰ ﻧﻘﺪي و ﻏﯿﺮﻧﻘﺪي ﺑﺮاي ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ ﻫﺮ دوره از ﺑﺎزي 

 ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ داراي ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑﺮي وﯾﮋه ﺧﻮد ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن در دﻧﯿﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻓﺘﺨﺎراﺗﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ﺑﺮاي وي 

ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﭘﺲ ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑﺮي ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺠﺰا از ﭘﻨﻞ ﻫﺮ دﻧﯿﺎي ﺑﺎزي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 

 ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺻﺒﺢ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﺪال ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. 

 اﺳﻼت ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺟﺒﺎري ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ اﺳﻼت ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻌﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﺴﺎزد. 

 در اﯾﻦ ﺑﺎزي ﮐﻤﺎﻧﺪار ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺎﻻي ﺑﺮج و دﯾﻮار ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه و ﮐﺎراﻣﺪي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در دﻓﺎع از ﺷﻬﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 

 ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ آواﺗﺎر ﺑﺮاي ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﺮاي اﺗﺤﺎد ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و آن را در ﺳﺎﯾﺖ آﭘﻠﻮد 

ﻧﻤ

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط مدیریت در تاریخ 1391/5/10 و 7:32 دقیقه ارسال شده است

سلام منطور از قرار گرفتن بنر شما در کدام وبلاگ می باشد لینک باکس نمیشود بنر 460میخواد و الونک تری هم چون قرار جزو وبلاگ های منتخب میهن بلاگ بشه اجازه بنر گذاشتن نداریم ولی پس از قراری گیر باشه بنر شما قرار میگیردشکلکشکلک

این نظر توسط aram` در تاریخ 1391/5/9 و 10:02 دقیقه ارسال شده است

درست شد بيا ياهو كد رو بهت بدم

این نظر توسط aram در تاریخ 1391/5/9 و 0:35 دقیقه ارسال شده است

کد تو ای دیته

این نظر توسط aram در تاریخ 1391/5/9 و 0:26 دقیقه ارسال شده است

بفرما قربان نه شهریور تاریخ تبلیغت تموم میشه


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
در این وبلاگ می توانید با اطلاعات کامل زمان های هخامنشیان - ساساسنیان - اشکانیان و ... و حوادث های جالب و تمام جنگ های ایران و روم و ... آشنا شوید. لینک کانال تلگرام: درود بر شما عزیزان.. لینک کانال رسمی تلگرام سایت هدیش: t.me/hadish_tarikh
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نویسندگان
  لینک دوستان
 • ساب موزیک(دانلود آهنگ جدید)
 • Youtube بروزترين مرجع دانلود‎ Youtube
 • کانون رسمی چلسی
 • ساسان اس ام اس
 • چلسی
 • شخصی
 • جوک
 • بزرگترین مرجع عکس
 • دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای 91 شیراز
 • تاریخ و تمدن ایران
 • یو پرشین
 • کــــــوروش شـــاهـنــشـاه هـــخـامـنـشی
 • علوم غريبه دعا ها و طلسمات براي شما
 • تاریخ ایران از نگاهی دیگر
 • سایت تاریخی همراه تاریخ
 • دانلود انیمیشن های مجاز با لینک مستقیم
 • دانلود جديدترين نرم افزار ها. software
 • سرگرمی تفریحی مذهبی علمی آموزشی (امیر دی ال 90)
 • افتخار افرینان
 • سایت احمد رئیسی نیا
 • دوست یابی
 • داروهای گیاهی
 • انجمن ورود ممنوع
 • ارسلان فره کیانی
 • پارسی ساز(تاریخی)
 • پارسیان دژ(تاریخی)
 • .::موزیکده::
 • سرزمین اهورایی
 • جديدترين ورسمي ترين پايگا اس ام اس كشور
 • شهر دانلود
 • شهر موزیک
 • کندر دانلود
 • بهترین سایت نانسی عجرم
 • DOWNLOAD4Uبزرگترین سایت دانلودایرانیان
 • فارسی لود
 • ps3 بازان حرفه ای
 • ضد فراماسون
 • عاشقانه ها
 • کاور و پوستر بازی(هومن)
 • سایت جوان صدا
 • ویکی جنگ دانشنامه نظامی ایران
 • کدستان - مرجع بزرگ کد و ابزار رایگان وب نویسان
 • دانلود بازی های اندروید
 • دانلود بهترين ها براي موبايل
 • مرجع تخصصی بازی
 • دبیرستانیها
 • " عـ ـکـ ـسـ ـایـ ـی ♥♥که به ♥♥عـمرت ندیدی"
 • آموزش زبان انگلیسی
 • RZB.RZB.IR
 • عکس,بازیگر,خواننده,مدل لباس
 • آتیش موزیک
 • بهترین مطالب اینترنت در وبسایت bootek
 • حرف های ناگفته
 • وبلاگ نظامی آی آر ارتش
 • ♥ ♥ ♥♥پاتوق تفریحی MASIS♥♥ ♥ ♥
 • بزرگترین سایت رسمی اوریل
 • انجمن هواداران رئال مادرید
 • فارسی دانلود
 • سایت چلسی نیوز
 • سایت خبری هواداران چلسی
 • کلیک کنید و لذت ببرید
 • وبلاگ تاریخی ایران
 • پسران قرمز
 • کوروش کبیر
 • پیامبر ایرانیان ذولقرنین(کوروش بزرگ)
 • میهن پرستان
 • دختر کوروش بزرگ
 • فدایی وطن
 • وبلاگ نظامي آي آر ارتش
 • سربازان کوروش اریایی
 • کوروش بزرگ
 • تاملی بر تاریخ ایران زمین
 • تمدن های فراموش شده
 • تو را ای وطن دوست دارم
 • عشق پارسی
 • تاریخ و تمدن ایران زمین
 • ایران باستان
 • سرباز پارسیان
 • اهورا مزدا
 • نویسشگاه ایران پرست
 • سرباز ایران
 • هزاره های فراموش شده
 • مرجع تاریخ و فرهنگ ایران
 • تاریخ سرافراز ایران
 • پارسوماش
 • کوروش شاه شاهان
 • کوروش بزرگ
 • سایت تاریخی ایرانشهر
 • بزرگترین مرجع دانلود فیلم،موزیک
 • تاریخ ایران باستان
 • تاریخ و تمدن ایران
 • دانلود فیلم با لینک مشتقیم
 • بهترين سايت بانک اطلاعات ومطالب جالب وترفندواس ام اس و اخبار و اموزش و .....
 • سون سانگ
 • oO گالری عکس پیکاسو Oo
 • سرزمین من، آریای من
 • زنده باد ایران
 • اریاییان
 • سرزمین پارس
 • نا گفته های تاریخ ایران زمین
 • بمب عکس و تفریح و سرگرمی
 • تاریخ ایران و جهان
 • سرزمین جاوید(تاریخی)
 • طراحی بنر حرفه ای
 • عجیب ولی واقعی(تاریخی)
 • اس ام اس(همه جوره)
 • هرگز نخواب کوروش بزرگ
 • بهترين سايت اطلاعات ومطالب جالب وترفندواس ام اس و...
 • سایت کوروش بزرگ
 • گروه تاریخی اهورایی
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • نظرسنجی
  به نظر شما ایا مطالب تاریخی و دانستنی های جالب از تاریخ ایران و جهان وبسایت چقدر تاثیرگذار و جالب و مفید بوده است


  آیا شما طرفدار تیم فوتبال چلسی هستید یا خیر؟؟اصلا فوتبال میبینید؟؟؟
  آمار سایت
 • کل مطالب : 286
 • کل نظرات : 208
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 255
 • آی پی امروز : 9
 • آی پی دیروز : 34
 • بازدید امروز : 53
 • باردید دیروز : 57
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 450
 • بازدید ماه : 1,186
 • بازدید سال : 13,816
 • بازدید کلی : 168,310
 • کدهای اختصاصی

  آگهی انجمن بهترین وبلاگ

  انجمن آگهی بهترین کد قالب وبلاگ

  افزایش امتیاز وبلاگ

  جایزه ویژه : تبدیل وبلاگ به سایت
  وبلاگSponsered By :

  قالب کد وبلاگ قالب وبلاگ
  مترجم سایت

  مترجم سایت


  ابزار چت روم

  چت روم


  تعبیر خواب آنلاین

  تعبیر خواب

  Google

  در اين وبلاگ
  در كل اينترنت

  کد جست و جوی گوگل  ساعت فلش


  استخاره آنلاین با قرآن کریم
  

  ..

  طالع بینی ازدواج

  قالب وبلاگ


  فال حافظ  دیکشنری آنلاین

  دیکشنری آنلاین

  کد نمایش آی پی

  کد نمایش آی پی

  پیچک

  تماس با ما

  کد تماس با ما

  پیچک

  آپلود نامحدود عکس و فایل

  آپلود عکس

   

  دریافت کد آپلود سنتر

  آپلود عكس

  آپلود عكس

  رنک الکسا

  پیج رنک

  سربازان گمنام امام زمان (عج)

  پارسیان دژ-مرجع ایران شناسی(ایران باستان)

  پرشیا دانلود


  http://dl6.dlsdm.ir/Movie/Foreign/1397/06/Saving.Private.Ryan.1998.720p.Pahe.mkv